mcuweblogo.gif (146429 bytes)

banner.gif (18824 bytes)

mcuweblogo2.gif (1309 bytes)

suphasit.gif (6144 bytes)

เลือกหมวดสุภาษิต

กลับหน้าแรก
๑. ธรรมะเบื้องต้น (๔๖)     redarrow.gif (834 bytes)
๒. บุคคล(๔๙)
๓. การศึกษา(๔๓)
๔. วาจา(๒๔)
๕. อดทน(๑๒)
แหล่งธรรม
นิทานชาดก
ประวัติพระพุทธเจ้า
พุทธศาสนาในประเทศไทย
คำสอนของพระองค์
ห้องสนทนาธรรมnew1234.gif (1122 bytes)
ห้องวิจารณ์
ห้องแลกเปลี่ยนความรู้
ห้องนิสิตสัมพันธ์
ห้องคุยทั่ว ๆ ไป
กระดานความรู้
นักเรียนบาลี
ประชาสัมพันธ์วัดต่าง ๆ
นิสิตมหาจุฬา ฯ
ขอความคิดเห็น
ขอความช่วยเหลือ
เล่าสู่กันฟัง

Hunsa.com

new1234.gif (1122 bytes)สมัครอีเมล์ฟรีกับเรา   ได้ชื่อเป็น yourname@mcu.bn3.com เป็นของนิสิตมหาจุฬา ฯ และสาธุชนทั่วไป และไม่มีข้อผูกมัดใด ๆ ทั้งสิ้นคลิ๊กตรงนี้ได้เลย

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
หมวดธรรมะเบื้องต้น
๑. ตนเป็นที่พึ่งแห่งตน
อตฺตา   หิ  อตฺตโน  นาโถ
๒. ปัญญาย่อมประเสริฐกว่าทรัพย์
ปญฺญาว   ธเนน  เสยฺโย
--------------- ---------------
๓. คนขยันย่อมหาทรัพย์ได้
อุฏฺฐาตา   วินฺทเต  ธนํ
๔. คนโง่   คนพาล  ไม่ควรเป็นผู้นำ
พาโล   อปริณายโก
--------------- ---------------
๕. ชนะตนนั่นแหละประเสริฐกว่า
อตฺตา  หเว   ชิตํ  เสยฺโย
๖. พูดอย่างไร   ทำได้อย่างนั้น
ยถาวาที   ตถาการี
---------------
---------------
๗. คำจริงเป็นสิ่งไม่ตาย
สจฺจํ  เว   อมตา  วาจา
๘. การกู้หนี้   เป็นทุกข์ในโลก
อิณาทานํ   ทุกฺขํ  โลเก
---------------
---------------
๙. บัณฑิตย่อมฝึกตน
อตฺตานํ   ทมยนฺติ  ปณฺฑิตา
๑๐. ผู้ให้ย่อมเป็นที่รัก
ททมาโน   ปิโย  โหติ
---------------
---------------
๑๑. จงเตือนตนด้วยตนเอง
อตฺตนา   โจทยตฺตานํ
๑๒. ความสุขอื่น   ยิ่งกว่าความสงบใจไม่มี
นตฺถิ   สนฺติปรํ  สุขํ
---------------
---------------
๑๓. บิดามารดา   เป็นบุรพาจารย์ของบุตร
บุพฺพาจาริยาติ   วุจฺจเร
๑๔. คนเห็นแก่ตัว   เป็นคนสกปรก
อตฺตตฺถปญฺญา   อสุจี  มนุสฺสา
---------------
---------------
๑๕. ความมีสติป้องกันความเลวร้ายได้
สติ  เตสํ   นิวารณํ
๑๖. คนโกรธ ย่อมฆ่าได้ แม้มารดาของตน
หนฺติ   กุทโธ  สมาตรํ
---------------
---------------
๑๗. ฟังด้วยดี ย่อมได้ปัญญา
สุสฺสูสํ  ลภเต   ปญฺญํ
๑๘. เมื่อคบคนดีกว่าตน ตนเองก็ดีขึ้นมาทันที
เสฏฺฐมุปคมญฺจ   อุเทติ  ขิปฺปํ
--------------- ---------------
๑๙. อยู่ร่วมกับคนชั่ว ย่อมมีแต่ความทุกข์
ทุกฺโข  พาเลหิ   สํวาโส
๒๐. คนเกียจคร้าน ย่อมไม่พบความสุข
นาลโส  วินฺทเต   สุขํ
---------------
---------------
๒๑. สัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรม
กมฺมุนา   วตฺตตี  โลโก
๒๒. ความเป็นเพื่อนไม่มีในคนพาล
นตฺถิ  พาเล   สหายตา
---------------
---------------
๒๓. ผู้ฝึกตนได้เป็นผู้ประเสริฐสุดในหมู่มนุษย์
ทนฺโต   เสฏฺโฐ  มนุสฺเสสุ
๒๔. พึงชนะคนโกรธ   ด้วยความไม่โกรธ
อกฺโกเธน  ชิเน   โกธํ
---------------
---------------
๒๕. วาจาของตน   ย่อมส่องเห็นน้ำใจ
หทยสฺส  สทิสี   วาจา
๒๖. ปราชญ์ว่า มีชีวิตอยู่ด้วยปัญญาประเสริฐที่สุด
ปญฺญาชีวี   ชีวิตมาหุ  เสฏฺฐํ
---------------
---------------
๒๗. ความประมาท เป็นทางแห่งความตาย
ปมาโท  มจฺจุโน   ปทํ
๒๘. ผู้ให้ย่อมผูกมิตรไว้ได้
ททํ   มิตฺตานิ  คนฺถติ
---------------
---------------
๒๙. ถ้าจะทำ ก็ควรทำให้จริง
กยิรา  เจ   กยิราเถนํ
๓๐. ทำดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่ว
กลฺยาณการี   กลฺยาณํ  ปาปการี  จ  ปาปกํ
---------------
---------------
๓๑. ธรรมะย่อมรักษาผู้ประพฤติธรรม
ธมฺโม  หเว   รกฺขติ  ธมฺมจารี
๓๒.ความชั่วเมื่อทำแล้ว ย่อมเดือดร้อนภายหลัง
ปจฺฉา  ตปฺปติ   ทุกฺกฎํ
---------------
---------------
๓๓. คนล่วงทุกข์ได้ เพราะความเพียร
วิริเยน   ทุกฺขมจฺเจติ
๓๔. บิดามารดาเป็นพรหมของบุตร
พฺรหฺมาติ   มาตาปิตโร
---------------
---------------
๓๕. คบคนดี ย่อมเจริญขึ้น
ภทฺโท   สปฺปุริเสหิ  สงฺคโม
๓๖. ธรรมที่ประพฤติดีแล้ว   ย่อมนำสุขมาให้
ธมฺโม   สุจิณฺโณ  สุขมาวหาติ
---------------
---------------
๓๗. คบคนเช่นใด ย่อมเป็นคนเช่นนั้น
ยํ  เว   เสวติ  ตาทิโส
๓๘. ความกตัญญูกตเวที   เป็นเครื่องหมายของคนดี
นิมิตฺตํ   สาธุรูปานํ  กตญฺญูกตเวทิตา
---------------
---------------
๓๙. ความพร้อมเพรียงของหมู่คณะย่อมนำสุขมาให้
สุขา   สงฺฆสฺส  สามัคคี
๔๐. การไม่คบคนชั่วเป็นมิตร เป็นมงคลอันอุดมยิ่ง
อเสวนา   จ  พาลานํ   เอตมฺมงฺคลมุตฺตมํ
---------------
---------------
๔๑. ความอดทน   นำสุขมาให้
ขนฺติ   หิตสุขาวหา
๔๒. กินคนเดียว ย่อมไม่ได้ความสุข
เนกาสี   ลภเต  สุขํ
---------------
---------------
๔๓.เมตตา   เป็นเครื่องค้ำจุนโลก
โลโกปตฺถมฺภิกา   เมตฺตา
๔๔. เมื่อความสำเร็จยังไม่มาถึง ไม่พึงพูดโอ้อวด
อปฺปตฺโต   โน  จ  อุลฺลเป
---------------
---------------
๔๕. สติ จำเป็นในที่ทั้งปวง
สติ   สพฺพตฺถ  ปตฺถิยา
๔๖. พึงสละทรัพย์ เพื่อรักษาอวัยวะ
พึงสละอวัยวะ เพื่อรักษาชีวิต
พึงสละทั้งทรัพย์ อวัยวะ และชีวิต
เพื่อรักษาความเป็นธรรม.
จเช  ธนํ   องฺควรสฺส  เหตุ
องฺคํ   จเช  ชีวิตํ  รกฺขมาโน
องฺคํ   ธนํ  ชีวิตญฺจาปิ  สพฺพํ
จเช  นโร   ธมฺมมนุสฺสรนฺโต.
--------------- ---------------
 

redarrow.gif (56 bytes)ลงนามในสมุดเซ็นเยี่ยม

redarrow.gif (56 bytes) ขอเชิญสาธุชนร่วมสมทบทุนสร้างอาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา   ติดต่อสอบถามได้ที่  6236325-6, 2222835 และ  9333355