mcuweblogo.gif (146429 bytes)

ไทยรัฐ | เดลินิวส์ | ข่าวสด | ผู้จัดการ | มติชน | สำนักข่าวไทย | กรุงเทพธุรกิจ | ฐานเศรษฐกิจ | เส้นทางเศรษฐกิจ | The Nation | Bangkok Post
Thai Post | INN | ช่อง 3 | ช่อง 5 | ช่อง 7 | ช่อง 9 | ช่อง 11 | ช่อง ITV | ช่อง UBC | 142 | 152 | 162 | 1144 | 1188 | 1500 |
GSM | 1800 | SiamPage | PPA
update.gif (1811 bytes)
พุทธศาสนสุภาษิตวันนี้
คนมีปัญญา   ย่อมรู้ได้จากการสนทนา
สากจฺฉาย   ปญฺญา  เวทิตพฺพา.

เว็บไซต์พุทธศาสนา

 วัดในเมืองไทยและเทศ
 รายชื่อวัดทั่วเมืองไทย
 หลักคำสอนในพุทธศาสนา
 ประเพณีวัฒนธรรมไทย
 ประวัติศาสตร์

แหล่งธรรม

พุทธศาสนสุภาษิต
นิทานชาดก
ประวัติพระพุทธเจ้า
พุทธศาสนาในประเทศไทย
คำสอนของพระองค์
พจนานุกรมฉบับประมวลศัพท์ โดยพระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตฺโต)

ห้องสนทนาธรรม

ห้องวิจารณ์
ห้องแลกเปลี่ยนความรู้
ห้องนิสิตสัมพันธ์
ห้องคุยทั่ว ๆ ไป

กระดานเสวนา

ลานเสวนาธรรม
นักเรียนบาลี
ประชาสัมพันธ์วัดต่าง ๆ
นิสิตมหาจุฬา ฯ

เพื่อนบ้าน

  สารพันธ์
หลวงตามหาบัว

Hunsa.com

new1234.gif (1122 bytes)สมัครอีเมล์ฟรีกับเรา   ได้ชื่อเป็น yourname@mcu.bn3.com เป็นของนิสิตมหาจุฬา ฯ และสาธุชนทั่วไป และไม่มีข้อผูกมัดใด ๆ ทั้งสิ้นคลิ๊กตรงนี้ได้เลย
redarrow.gif (56 bytes)ลงนามในสมุดเซ็นเยี่ยม

 

 
หลักธรรมคำสั่งสอนในศาสนาพุทธและการปฏิบัติ
 
 1. มงคลชีวิต 38 ประการ
  เว็บไซท์ที่รวบรวมเกี่ยวกับมงคลชีวิต 38 ประการ โดยแบ่งเป็นหมวดหมู่หลักๆ ถึง 10 หมู่ เป็นหลักการใช้ในการดำเนินชีวิต ให้คนเป็นคนดีในครอบครัว สังคม และประเทศชาติ และยังมีเนื้อหาการปฏิบัติธรรม ศูนย์ฝึกปฏิบัติธรรม การนั่งสมาธิ คำสอนของพระอาจารย์ต่างๆ

 2. วิธีฝึกสมาธิ
  รู้จักสมาธิว่าคืออะไร และเรียนการฝึกนั่งสมาธิได้ที่นี่ ถึงจะมีข้อมูลไม่ละเอียดนัก แต่ก็เป็นสิ่งที่ดีที่สามารถปฏิบัติตามได้โดยไม่เกิดพิษภัย

 3. พุทธศาสนิก
  มีความรู้และข้อมูลด้านพุทธศาสนาจำนวนมาก เช่นภาพปริศนาธรรม หลักพุทธศาสนา ธรรมะคืออะไร คำสอนเรื่องบิดาและบุตร สิ่งสำคัญที่พากันมองข้าม

 4. ห้องสมุดธรรมะ
  โฮมเพจนี้ สร้างเพื่อเผยแพร่พระธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า แก่ผู้ที่สนใจศึกษาทั่วไป ภายในเว็บไซต์มีข้อมูลหลากหลาย ดูวันเดียวไม่หมด ขอเชิญผู้ที่ใผ่ในธรรมทุกท่าน

 5. พุทธศาสนา
  เสนอข้อมูลหลักธรรมคำสอน มีกลอนให้อ่าน มีหนังสือแนะนำ มีเรื่องแก่นพุทธศาสน์จากสวนโมกข์
  มีไฟล์เสียงเทศก์จากท่านพุทธทาศให้ฟัง

 6. Buddhism
  เผยแพร่เรื่องราวของศาสนา พุทธประวัติ ตั้งแต่ประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพาน ข้อมูลเกือบทั้งหมดเป็นภาษาอังกฤษ

 7. กระดานข่าวพุทธศาสนา
  สำหรับพูดคุย สอบถามปัญหาข้องใจเรื่องพุทธศาสนา จากผู้รู้

 8. พุทธศาสนาโดยอินโฟนิวส์
  มีข้อมูลพุทธประวัติ วันสำคัญทางพุทธศาสนา ประวัติพระภิษุสงฆ์ และบทความทางศาสนา

 9. พุทธศาสนา Homepage
  Homepage นี้ได้สร้างขึ้นเพื่อเผยแพร่พระพุทธศาสนา และได้จัดทำขึ้นเพื่อถวายเป็นพุทธบูชา
  Update ข้อมูลอยู่เสมอ มีเว็บบอร์ดสำหรับพูดคุย มีบทความทางศาสนาให้เลือกอ่านมาก

 10. ศึกษาพุทธธรรม
  ในส่วนของหัวข้อธรรมจะมีบทความและกลอนให้อ่าน นอกจากนี้ยังมีพระสูตรความย่อ พระสูตร ศึกษาเปรียบเทียบ
  ธรรมพิจารณ์ บทความ ภาพพุทธธรรม คุ้มค่าน่าเยี่ยมชม

ประวัติพระอริยะสงฆ์ไทย

 1. ครูบาศรีวิชัย(สิริวิชโยภิกขุ)
  ท่านเป็นผู้เคร่งครัดในพระธรรมวินัย ไม่ยินดีในลาภสักการะ ฉันมังสวิรัติ ท่านเป็นผู้นำ ให้มีการสร้างและบูรณะ ศาสนสถาน มากมายหลายแห่ง เช่น วัดบ้านปาง วิหารจตุรมุขครอบพระพุทธบาทตากผ้า สร้างวิหารและบูรณะพระธาตุดอยตุง จังหวัดเชียงราย

 2. พระอาจารย์มั่น ภูริทตฺโต(ภูริทัตตเถระ)
  หลวงปู่มั่น ภูริทตฺโต นับเป็นพระบุพจารย์ของคณะกัมัฎฐานทั่วประเทศ ท่านเป็นผู้ที่ไม่ชอบทำการ ก่อสร้างสิ่งใดๆ
  แต่ใฝ่ในการบำเพ็เพียรภาวนาธรรมจนเพศบรรพชิตของท่านเรืองรองด้วยธรรมมะ ปรากฎเป็นที่เคารพและศรัทธา ของพุทธศาสนิกชนทั่วประเทศไทย ต่างเลื่อมใสในความงดงามแห่งกาย วาจา ใจ แห่งธรรมของท่าน

 3. สมเด็จพระพุฒาจาร์ย (โต พรหมรํสี)
  ท่านรอบรู้แตกฉานใน พระธรรมวินัยและธรรมปฏิบัติ ความเป็นเลิศในการเทศนา ได้รับการยกย่องสรรเสริญ ในสติปัญญาและ ปฏิญาณโวหารที่ฉลาดหลักแหลม เปี่ยมด้วยจิตเมตตากรุณาแก่ผู้ตกยาก มีอัธยาศัย มักน้อย สันโดษ

 4. พระราชสังวราภิมณฑ์ (หลวงปู่โต๊ะ อินทสุวณฺโณ)
  เป็นสามเณรอายุ 17 ปี แล้วอุปสมบทเป็นพระภิกษุที่วัดประดู่ฉิมพลีกรุงเทพมหานครเมื่ออายุ 20 ปี ตลอดอายุขัยของหลวงปู่ 94 พรรษานั้น ท่านประพฤติปฏิบัติอยู่ในสมณธรรม ออกธุดงค์จารึกไป
  ยังสถานที่ต่างๆทั้งในประเทศและต่างประเทศ

 5. ประวัติพระอริยสงฆ์
  ในหน้านี้มีประวัติพระอริยสงฆ์หลายท่าน รวมทั้งท่านที่ได้กล่าวมาข้างต้นแล้วด้วย

 

สิ่งก่อสร้างทางพุทธศาสนา พุทธสถาน สถานที่ปฏิบัติธรรม

 1. พระปฐมเจดีย์ จ.นครปฐม
  นำเสนอข้อมูลเป็นภาษาอังกฤษอย่างละเอียด

 2. สวนโมกข์
  ภายในโฮมเพจมีข้อมูลประวัติของท่านพุทธทาศ พร้อมคำสอนต่างๆของท่านที่อยู่ในรูปของคำคม คำกลอน บทความ ทั้งเว็บไซต์เสนอเป็นภาษาอังกฤษ

 

สิ่งก่อสร้างทางพุทธศาสนา พุทธสถาน สถานที่ปฏิบัติธรรม

 1. พระปฐมเจดีย์ จ.นครปฐม
  นำเสนอข้อมูลเป็นภาษาอังกฤษอย่างละเอียด

 2. สวนโมกข์
  ภายในโฮมเพจมีข้อมูลประวัติของท่านพุทธทาศ พร้อมคำสอนต่างๆของท่านที่อยู่ในรูปของคำคม คำกลอน บทความ ทั้งเว็บไซต์เสนอเป็นภาษาอังกฤษ

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Click Me
ช่วยโวตให้หน่อยนะครับ
redarrow.gif (56 bytes) ขอเชิญสาธุชนร่วมสมทบทุนสร้างอาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา   ติดต่อสอบถามได้ที่  6236325-6, 2222835 และ  9333355

 

mail  to webmaster : mcucity@mailcity.com, mcu@mcu.bn3.com

ุสำหรับเว็บไซต์ใดที่ลิ้งค์ของเราไปแล้ว   กรุณาเมล์มาบอกด้วยนะครับตามที่อยู่ข้างบนนี้   ผมจะลิ้งไปให้   ถือว่าเป็นการแลกเปลี่ยนกัน   หากจะกรุณา  copy  code   ข่างล่างนี้ไปแปะไว้ในเพจของท่าน   จะขอบพระคุณอย่างยิ่งครับ
<a href="https://mcucity.tripod.com/">
<img src="https://mcucity.tripod.com/images/mcunewlogo.gif" width="100" height="35"
border="0"></a>

mcunewlogo.gif (26461 bytes)