ม.มจร. ศูนย์วัดศรีสุดา   ทำการเลือกตั้งประธานกรรมการสภานิสิต ฯ
      เมื่อวันที่  ๖ กรกฎาคม ที่ผ่านมา   สำนักงานสภานิสิต ศูนย์วัดศรีสุดาราม ได้ทำการประคณะกรรมการสภา เพื่อเลือกตั้งประธานคณะกรรมการนิสิต   ในการประชุมในครั้งนี้   มีกลุ่มผู้ส่งสมัครเข้ารับการเลือกตั้ง   ๓  กลุ่ม  คือ ๑.กลุ่มสันติภาพ   ๒.กลุ่มสหธรรม  ๓.กลุ่มพุทธบุตร   ซึ่งแต่ละกลุ่มก็มีสมาชิกที่เพียบพร้อมด้วยวัยวุฒิ คุณวุฒิ   และมีประสบการณ์ด้วยกันทั้งสิ้น   มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนา ม.มจร. ด้วยกันทั้งนั้น บรรยายกาศในที่ประชุม เป็นไปด้วยดี   คะแนนที่ได้เบียดกันอย่างสูสี   โดยเฉพาะกลุ่ม สันติภาพ กับกลุ่มสหธรรม   ซึ่งเป็นกลุ่มเก่าแก่   มีผลงานมาบ้างได้รับคะแนนเสียงอย่างสูสี   แต่ท้ายที่สุดกลุ่มสันติภาพก็เฉือนเอาชนะไปอย่างหวุดหวิด   ทำให้กลุ่มสันติภาพ ได้รับการเลือกตั้งเป็นประธานคณะกรรมการนิสิต ในปี ๔๓ ไป  สมชิกกลุ่มสันติภาพ   ประกอบไปด้วย  ๑.ประธานคณะกรรมการนิสิต   พระมหาสุระ  กิตฺติโสภโณ  ๒.รอง ฯ ฝ่ายวิชาการ  พระมหาสุนนท์   ขนฺติโก  ๓. รอง ฯ ฝ่ายสวัสดิการสังคม พระเอกรินทร์  มหาปญฺโญ    ซึ่งก่อนหน้านี้ กลุ่มสันติภาพ   ก็ได้รับเลือกตั้งให้เป็นประธานสภานิสิต   คือ  พระเกตุ  สุภาจาโร   นับว่าเป็นการครองใจของกรรมการนิสิตในปีนี้ทั้งคณะ.

 

พระมหาจันทร์หอม   กลฺยาณคุโณ
รายงายจาก   ม.มจร. ศูยน์วัดศรีสุดาราม