ขยายห้องเรียน   ม.มจร.บุรีรัมย์
     มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยได้เปิดขยายห้องเรียน   ณ  วัดพระพุทธบาทเขากระโดง   อ.เมือง  จ.บุรีรัมย์   ซึ่งเป็นการขยายห้องเรียนมาจาก   ม.มจร.วิทยาเขตสุรินทร์

     เมื่อวันที่  ๒๒ - ๒๕   พฤษภาคม  ๒๕๔๓   คณะสงฆ์จังหวัดบุรีรัมย์   ภายใต้การปกครองของพระเดชพระคุณพระราชปริยัติยาลังการ เจ้าคณะจังหวัดบุรีรัมย์   ได้จัดพิธีเปิดขยายห้องเรียน   และพิธีมอบวุฒิบัตร พระนักเทศน์  รุ่นที่  ๑ - ๔   โดยได้รับอาราธนาพระเดชพระคุณพระเทพวิสุทธิเมธี   เจ้าคณะภาค  ๑๑   มอบวุฒิบัตรแก่พระนักเทศน์ที่ผ่านการอบรม   หลังจากนั้น  ในวันที่  ๒๕   พฤษภาคม  ๒๕๔๓   พระเดชพระคุณพระราชปริยัติยาลังการ ได้ทำพิธีเปิดการขยายห้องเรียนวิทยาเขตสุรินทร์มายังวัดพระพุทธบาทเขากระโดง   จ.บุรีรัมย์   และได้มอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้ที่บริจาคสมทบทุนในการขยายห้องเรียน ฯ อาทิ   พระครูประดิษฐ์วราลังการ   เจ้าอาวาสวัดลำดวน  อ.กระสัง   มอบคอมพิวเตอร์จำนวน  ๕   เครื่อง   เพื่อเป็นอุปกรณ์ในการทำงานทะเบียนพระนิสิตและมอบให้สำนักงานเจ้าคณะจังหวัดอีก   ๒  เครื่อง  รวม  ๗   เครื่อง

     ในงานนี้ฝ่ายประชาสัมพันธ์และฝ่ายวิชาการ   มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย (ส่วนกลาง)   ได้ร่วมถ่ายทอดสดพิธีเปิดการขยายห้องเรียนทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย   และรายการธรรม พล  ๑   กรุงเทพ ฯ  ด้วย

     ทั้งนี้  คณะสงฆ์  จ.บุรีรัมย์   ได้ร่วมกันสละค่านิตยภัตร  ๒   เดือน   ต่อปีเพื่อเป็นการร่วมพัฒนาการศึกษาของจังหวัด   โดยในการเปิดการศึกษาครั้งแรก   มีพระภิกษุสามเณรสมัครเข้าเรียนจำนวน   ๘๔  รูป.

    ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย   วิทยาเขตบุรีรัมย์