จดหมายจากนิสิต ม.มจร. วิทยาเขต เชียงใหม่
     เมื่อวันที่  ๒๖ มิถุนายน  ที่ผ่านมา   ผมได้รับจดหมายของ ม.มจร. วิทยาเขตเชียงใหม่   ซึ่งมีความคืบหน้าของ วิทยาเขตพะเยา  ว่า

     ๑. คณะนิสิตทั้งหมดได้ทำหนังสือขอทราบข้อเท็จจริง   เกี่ยวกับเรื่องที่  ก.พ. ไม่รับรองคุณวุฒิพระบัณฑิตที่จบ   พธ.บ.  สาขาวิชารัฐศาสตร์   จากวิทยาเขต ฯ   นำเสนออธิการบดีผ่านรองอธิการบดี (ยังรอดำเนินการ)

     ๒. ทำหนังสือถึงประธานสภานิสิตและประธานคณะกรรมการสภานิสิตทุกวิทยาเขตทั่วประเทศ   เพื่อขอให้รวบรวมบัญชีรายชื่อและความเห็นของพระนิสิตทุกวิทยาเขต   นำเสนอท่านอธิการบดี (ที่วิทยาเขตพะเยา   รวบรวมแล้วและกำลังรอการดำเนินการ   ส่วนที่เชียงใหม่ยังทราบกันไม่ทั่วในส่วนที่ทราบข้อเท็จจริงแล้วส่วนมากเห็นควรที่จะต้องดำเนินการ)

     สาเหตุเกิดจากพระบัณฑิตร่วมพี่ที่จบ   พธ.บ. รัฐศาสตร์จาก  วข.พะเยา   ไปเข้าสมัครสอบเป็นปลัดอำเภอที่กรมการปกครอง   แต่ได้รับการปฏิเสธว่า   วุฒิปริญญาบัตรที่นำมาแสดงนั้น   ทาง  ก.พ.   ไม่ได้รับรองคุณวุฒิ   ดังนั้นท่านจึงไม่มีสิทธิ์ที่จะสมัครเข้าสอบ   และทราบอีกว่า   คุณวุฒิของบัณฑิตที่จบจาก มจร. นั้น  ทาง  ก.พ.   ให้การรับรองเพียง  ๓   สาขาวิชาเอก  คือ   พุทธศาสตร์  ปรัชญา   และครุศาสตร์  เท่านั้น.

    << ความคืบหน้าจะนำมาเสนออีกต่อไป >>

    ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย   วิทยาเขตเชียงใหม่
     วัดสวนดอก  ต.สุเทพ  อ.เมือง   จ.เชียงใหม่