ม.มจร. ศูนย์วัดศรีสุดา เลือกตั้งประธานสภานิสิตเรียบร้อยแล้ว
     เมื่อวันที่  ๒๘   มิถุนายน ที่ผ่านมา   ทางมหาวิทยาลัยมหาจุฬา ฯ ศูนย์วัดศรีสุดาราม   ได้ทำการประชุมกรรมการนิสิต ทุกชั้น   เพื่อเลือกคณะกรรมการบริหาร   สภานิสิต  ประจำปี  ๒๕๔๓   ผลปรากฏว่า  "กลุ่มสันติภาพ"   ได้รับเลือกให้เป็นคณะกรรมการบริหารสภานิสิต   ของปีนี้   เนื่องจากมีนโยบายที่แน่ชัดว่าจะผลักดันให้ ก.พ. รับรองวุฒิ   ของมหาจุฬาในทุก ๆ สาขาวิชา   โดยเฉพาะคณะสังคมศาสตร์   สาขารัฐศาสตร์  เศรษฐศาสตร์   และสังคมวิทยา   ซึ่งในขณะนี้กำลังอยู่ในการดำเนินงานอยู่   ก็ขอสนับสนุนนโยบายของกลุ่มให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดีครับผม.