Make your own free website on Tripod.com

mcuweblogo.gif (146429 bytes)

banner.gif (18824 bytes)

mcuweblogo2.gif (1309 bytes)

suphasit.gif (6144 bytes)

เลือกหมวดสุภาษิต

กลับหน้าแรก
๑. ธรรมะเบื้องต้น (๔๖)
๒. บุคคล(๔๙)
๓. การศึกษา(๔๓)
๔. วาจา(๒๔)
๕. อดทน(๑๒)      redarrow.gif (834 bytes)
แหล่งธรรม
นิทานชาดก
ประวัติพระพุทธเจ้า
พุทธศาสนาในประเทศไทย
คำสอนของพระองค์
ห้องสนทนาธรรมnew1234.gif (1122 bytes)
ห้องวิจารณ์
ห้องแลกเปลี่ยนความรู้
ห้องนิสิตสัมพันธ์
ห้องคุยทั่ว ๆ ไป
กระดานความรู้
นักเรียนบาลี
ประชาสัมพันธ์วัดต่าง ๆ
นิสิตมหาจุฬา ฯ
ขอความคิดเห็น
ขอความช่วยเหลือ
เล่าสู่กันฟัง

Hunsa.com

new1234.gif (1122 bytes)สมัครอีเมล์ฟรีกับเรา   ได้ชื่อเป็น yourname@mcu.bn3.com เป็นของนิสิตมหาจุฬา ฯ และสาธุชนทั่วไป และไม่มีข้อผูกมัดใด ๆ ทั้งสิ้นคลิ๊กตรงนี้ได้เลย

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
หมวดความอดทน
๑. ความอดทน   เป็นตบะของผู้พากเพียร
ขนฺติ   ตโป  ตปสฺสิโน.
๒. ความอดทน  นำมาซึ่งประโยชน์สุข
ขนฺติ   หิตสุขาวหา.
--------------- ---------------
๓. ความอดทน   เป็นเครื่องประดับของนักปราชญ์
ขนฺติ   ธีรสฺสลงฺกาโร.
๔. ขันติคือความอดทน   เป็นตบะอย่างยิ่ง
ขนฺติ  ปรมํ   ตโป  ตีติกฺขา.
---------------
---------------
๕. ความอดทน   เป็นกำลังของนักพรต
ขนฺติ  พลํ  ว   ยตีนํ.
๖. ความอดทน   ห้ามไว้ซึ่งความผลุนผลัน
ขนฺติ   สาหสวารณา.
---------------
---------------
๗. สมณพราหมณ์   มีความอดทนเป็นกำลัง
ขนฺติพลา   สมณพฺราหฺมณา.
๘. ผู้มีความอดทน   ย่อมเป็นที่ชอบใจของบุคคลอื่น
มนาโป  โหติ   ขนฺติโก.
---------------
---------------
๙. ความอดทน   ย่อมตัดรากแห่งบาปทั้งสิ้น
ผู้มีขันติชื่อว่าย่อมขุดรากแห่งความติเตียน
และการทะเลาะกันได้   เป็นต้น.
เกวลานํปิ   ปาปานํ  ขนฺติ  มูลํ   นิกนฺตติ
ครหกลหาทีนํ   มูลํ  ขนฺติ  ขนฺติโก.
๑๐. ผู้มีความอดทนนับว่ามีเมตตา   มีลาภ  มียศ
และมีสุขเสมอ   ผู้มีความอดทน   ย่อมเป็นที่รัก
ที่ชอบใจของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย.
ขนฺติโก   เมตฺตวา  ลาภี  ยสสฺสี   สุขสีลวา
ปิโย   เทวมนุสฺสานํ  มนาโป  โหติ   ขนฺติโก.
---------------
---------------
๑๑. ผู้มีความอดทน   ชื่อว่านำประโยชน์มาให้
ทั้งแก่ตนทั้งแก่ผู้อื่น   ผู้มีความอดทน
ชื่อว่าเป็นผู้ขึ้นสู่ทางไปสวรรค์และไปนิพพาน.
อตฺตโนปิ   ปเรสญฺจ  อตฺถาวโห  ว   ขนฺติโก
สคฺคโมกฺขคมํ   มคฺคํ  อารุฬฺโห  โหติ   ขนฺติโก.
๑๒. ผู้มีความอดทน   ชื่อว่าทำตามคำสอนของพระศาสดา
และผู้มีความอดทน   ชื่อว่าบูชาพระชินเจ้า
ด้วยการบูชาอันยิ่งใหญ่.
สตฺถุโน   วจโนวาทํ  กโรติเยว  ขนฺติโก
ปรมาย  จ   ปูชาย  ชินํ  ปูเชติ   ขนฺติโก.
 

redarrow.gif (56 bytes)ลงนามในสมุดเซ็นเยี่ยม

redarrow.gif (56 bytes) ขอเชิญสาธุชนร่วมสมทบทุนสร้างอาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา   ติดต่อสอบถามได้ที่  6236325-6, 2222835 และ  9333355