Make your own free website on Tripod.com

mcuweblogo.gif (146429 bytes)

banner.gif (18824 bytes)

mcuweblogo2.gif (1309 bytes)

suphasit.gif (6144 bytes)

เลือกหมวดสุภาษิต

กลับหน้าแรก
๑. ธรรมะเบื้องต้น (๔๖)
๒. บุคคล(๔๙)
๓. การศึกษา(๔๓)     redarrow.gif (834 bytes)
๔. วาจา(๒๔)
๕. อดทน(๑๒)
แหล่งธรรม
นิทานชาดก
ประวัติพระพุทธเจ้า
พุทธศาสนาในประเทศไทย
คำสอนของพระองค์
ห้องสนทนาธรรมnew1234.gif (1122 bytes)
ห้องวิจารณ์
ห้องแลกเปลี่ยนความรู้
ห้องนิสิตสัมพันธ์
ห้องคุยทั่ว ๆ ไป
กระดานความรู้
นักเรียนบาลี
ประชาสัมพันธ์วัดต่าง ๆ
นิสิตมหาจุฬา ฯ
ขอความคิดเห็น
ขอความช่วยเหลือ
เล่าสู่กันฟัง

Hunsa.com

new1234.gif (1122 bytes)สมัครอีเมล์ฟรีกับเรา   ได้ชื่อเป็น yourname@mcu.bn3.com เป็นของนิสิตมหาจุฬา ฯ และสาธุชนทั่วไป และไม่มีข้อผูกมัดใด ๆ ทั้งสิ้นคลิ๊กตรงนี้ได้เลย

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
หมวดการศึกษา
๑. ความมีปัญญา   ย่อมรู้ได้จากการสนทนาธรรม
สากจฺฉาย   ปญฺญา  เวทิตพฺพา.
๒. บิดามารดาพึงให้บุตรเรียนศิลปวิทยา
ปตูเต   วิชฺชาสุ  ฐาปย.
---------------
---------------
๓. สรรพวิทยา  ควรเรียนรู้ให้หมด
สพฺพํ   สุตมธีเยถ.
๔. ปัญญา   ย่อมเกิดเพราะการฝึกฝน
โยคา  เว   ชายเต  ภูริ.
---------------
---------------
๕. ปัญญานั่นแหละ   ประเสริฐกว่าทรัพย์
ปญฺญาว   ธเนน  เสยฺโย.
๖. ผู้ตั้งใจศึกษา  ย่อมได้ปัญญา
สุสฺสูสํ   ลภเต  ปญฺญํ.
---------------
---------------
๗. ปัญญา   เปรียบเสมือนเครื่องประดับแห่งตน
ปญฺญา   นรานํ  รตนํ.
๘. ปัญญา   เป็นแสงสว่างในโลก
ปญฺญา   โลกสฺมิ  ปชฺโชโต.
---------------
---------------
๙. คนโง่   มักตกอยู่ในอำนาจแห่งมาร
อวิทฺทสู   มารวสานุวตฺติโน.
๑๐. คนไม่พินิจพิจารณา   เป็นคนไม่มีปัญญา
นตฺถิ   ปญฺญา  อฌายิโน.
--------------- ---------------
๑๑. แสงสว่างเสมอด้วยปัญญานั้นไม่มี
นตฺถิ   ปญฺญาสมา  อาภา.
๑๒. คนย่อมเห็นแจ้งเนื้อความอย่างเด่นชัดด้วยปัญญา
ปญฺญายตฺถํ   วิปสฺสติ.
---------------
---------------
๑๓. คนย่อมบริสุทธิ์ด้วยปัญญา
ปญฺญาย   ปริสุชฺฌาติ.
๑๔. คนไร้ปัญญา   ไม่มีความพินิจพิจารณา
นตฺถิ   ฌานํ  อปญฺญสฺส.
---------------
---------------
๑๕. ขึ้นชื่อว่าศิลปวิทยา   ดีทั้งนั้น
สาธุ  โข   สิปฺปกํ  นาม.
๑๖. คนมีปัญญา   เมื่อถึงคราวตกทุกข์   ก็ยังหาสุขได้
ทุกฺเข   สุขานิ  วินฺทติ.
---------------
---------------
๑๗. คนเรียนน้อย   เจริญแค่เนื้อหนังมังสา
มํสานิ   ตสฺส  วฑฺฒนฺติ.
๑๘. มีชีวิตอยู่ด้วยปัญญา   ปราชญ์กล่าวว่าประเสริฐสุด
ปญฺญาชีวึ   ชีวิตมาหุ  เสฏฺฐํ
---------------
---------------
๑๙. คนเรียนน้อย  แก่เปล่า   เหมือนโคถึก
อปฺปสฺสุตายํ   ปุริโส  พลิวทฺโทว  ชีรติ.
๒๐. คนเรียนน้อย   ปัญญาย่อมไม่พัฒนา
ปญฺญา   ตสฺส  น  วฑฺฒติ.
---------------
---------------
๒๑. ปัญญาเป็นเครื่องปกครองคน
ปญฺญา   เจนํ  ปสาสติ.
๒๒. พึงพินิจพิจารณาเรื่องราวโดยรอบคอบ
โยนิโส   วิจิเน  ธมฺมํ.
---------------
---------------
๒๓. ผู้รู้จักประโยชน์แล้ว   ย่อมนำสุขมาให้
ญาโต   อตฺโถ  สุขาวโห.
๒๔. คนมีปัญญาประเสริฐกว่าคนโง่ที่มียศ
ปญฺโญว   เสยฺโย  น  ยสฺสติ  พาโล.
---------------
---------------
๒๕. ในหมู่มนุษย์  คนที่ประเสริฐ   คือคนที่ฝีกแล้ว
ทนฺโต   เสฏฺโฐ  มนุสฺเสสุ.
๒๖. ความไม่รู้   เป็นมลทินร้ายที่สุด
อวิชฺชา   ปรมํ  มลํ.
---------------
---------------
๒๗. เมื่ออ่อนปัญญา   ช่องทางวิบัติก็เกิดได้มหันต์
ตสฺส   สํหีรปญฺญสฺส  วิวโร  ชายเต   มหา.
๒๘. บัณฑิตไม่ศึกษาเพราะอยากได้ลาภ
ลาภกมฺยา   น  สิกฺขติ.
---------------
---------------
๒๙. คนไม่มีศิลปวิทยา  เป็นอยู่ยาก
กิจฺฉา   วุตฺติ  อสิปฺปสฺส.
๓๐. สักวันหนึ่ง   ความรู้ที่เรียนมาจะให้ประโยชน์
โหติ   ตาทิสโก  กาโล  ยตฺถ   อตฺถาวหํ  สุตํ.
---------------
---------------
๓๑. คนมีปัญญา  ถึงไร้ทรัพย์   ก็ยังดำรงอยู่ได้
ชิวเตวาปิ   สปฺปญฺโญ  อปิ  วิตฺตปริกฺขา.
๓๒. ปราชญ์กล่าวว่าปัญญา   ประเสริฐสุด
ปญฺญา   หิ  เสฏฺฐา  กุสลา  วทนฺติ.
---------------
---------------
๓๓. บรรดาความอิ่มทั้งหลาย   อิ่มปัญญาประเสริฐสุด
ปญฺญาย   ติตฺตีนํ  เสฏฺฐํ.
๓๔. ปัญญาเป็นเครื่องตรวจสอบสิ่งที่ได้เรียนมา
ปญฺญา   สุตวินิจฺฉินี.
---------------
---------------
๓๕. คนเกียจคร้าน   ย่อมไม่พบทางแห่งปัญญา
ปญฺญาย   มคฺคํ  อลโส  น  วินฺทติ.
๓๖. สิ่งที่ควรศึกษา   ก็พึงศึกษาเถิด
สิกฺเขยฺย   สิกฺขิตพฺพานิ.
---------------
---------------
๓๗. บรรดาสิ่งที่งอกงามขึ้นมา   วิชาความรู้ประเสริฐสุด
วิชฺชา   อุปฺปตฺตํ  เสฏฺฐา.
๓๘. ปัญญาช่วยให้รู้จักสิ่งที่เป็นประโยชน์
ปญฺญาย   อตฺถํ  ชานาติ.
---------------
---------------
๓๙. ความรู้ที่เรียนมา   เป็นเครื่องพัฒนาปัญญา
สุตํ   ปญฺญาย  วฑฺฒนํ.
๔๐. การใฝ่ใจศึกษา   เป็นเครื่องพัฒนาความรู้
สุสฺสูสา   สุตวฑฺฒนี.
---------------
---------------
๔๑. พึงเป็นคนชอบไตร่ถามเพื่อหาความรู้
ภเวยฺย   ปริปุจฺฉโก.
๔๒. บรรดาสิ่งที่โรยราร่วงหายทั้งหลาย
ความไม่รู้หมดไปได้เป็นดีที่สุด
อวิชฺชา   นิปตตํ  วรา.
๔๓. คนมีปัญญาย่อมงอกงาม
ดังพืชในนาที่งอกงามด้วยน้ำฝน.
สํวิรุฬฺเหถ   เมธาวี  เขตฺเต  พีชํว   วุฏฺฐิยา.
 
 

redarrow.gif (56 bytes)ลงนามในสมุดเซ็นเยี่ยม

redarrow.gif (56 bytes) ขอเชิญสาธุชนร่วมสมทบทุนสร้างอาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา   ติดต่อสอบถามได้ที่  6236325-6, 2222835 และ  9333355