Make your own free website on Tripod.com

mcuweblogo.gif (146429 bytes)

banner.gif (18824 bytes)

mcuweblogo2.gif (1309 bytes)

suphasit.gif (6144 bytes)

เลือกหมวดสุภาษิต

กลับหน้าแรก
๑. ธรรมะเบื้องต้น (๔๖)
๒. บุคคล(๔๙)    redarrow.gif (834 bytes)
๓. การศึกษา(๔๓)
๔. วาจา(๒๔)
๕. อดทน(๑๒)
แหล่งธรรม
นิทานชาดก
ประวัติพระพุทธเจ้า
พุทธศาสนาในประเทศไทย
คำสอนของพระองค์
ห้องสนทนาธรรมnew1234.gif (1122 bytes)
ห้องวิจารณ์
ห้องแลกเปลี่ยนความรู้
ห้องนิสิตสัมพันธ์
ห้องคุยทั่ว ๆ ไป
กระดานความรู้
นักเรียนบาลี
ประชาสัมพันธ์วัดต่าง ๆ
นิสิตมหาจุฬา ฯ
ขอความคิดเห็น
ขอความช่วยเหลือ
เล่าสู่กันฟัง

Hunsa.com

new1234.gif (1122 bytes)สมัครอีเมล์ฟรีกับเรา   ได้ชื่อเป็น yourname@mcu.bn3.com เป็นของนิสิตมหาจุฬา ฯ และสาธุชนทั่วไป และไม่มีข้อผูกมัดใด ๆ ทั้งสิ้นคลิ๊กตรงนี้ได้เลย

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
หมวดบุคคล
๑. คนไม่ถูกนินทา ไม่มีในโลก.
นตฺถิ   โลเก  อนินฺทิโต.
๒. ผู้มีความรู้ในทางที่ชั่ว เป็นผู้เสื่อม.
ทุวิชาโน   ปราภโว.
--------------- ---------------
๓. ผู้มีความรู้ในทางที่ดี เป็นผู้เจริญ.
สุวิชาโน  ภวํ   โหติ.
๔. พวกโจร เป็นเสนียดของโลก.
โจรา   โลกสฺมิมพฺพุทา.
---------------
---------------
๕. ผู้เกลียดธรรม เป็นผู้เสื่อม.
ธมฺมเทสฺสี   ปราภโว.
๖. ผู้เครพผู้อื่น ย่อมมีผู้เคารพตนเอง.
ครุ  โหติ   สคารโว.
---------------
---------------
๗. ควรทำแต่ความเจริญ อย่าเบียดเบียนผู้อื่น.
ผาตึ  กยิรา   อวิเหฐยํ  ปรํ.
๘. คนย่อมเป็นที่เกลียดชังเพราะขอมาก.
เทสฺโส  จ   โหติ  อติยาจนาย.
---------------
---------------
๙. คนเมื่อโกรธแล้ว  มักพูดมาก.
ทุฏฺโฐปิ   พหุ  ภาสยิ.
๑๐. คนเมื่อรักแล้ว  มักพูดมาก.
พหุมฺปิ   รตฺโต  ภาเสยฺย.
---------------
---------------
๑๑. วิญญูชนตำหนิ ดีกว่าคนพาลสรรเสริญ.
ครหาว  เสยฺโย   วิญฺญูหิ  ยญฺเจ   พาลปฺปสํสนา.
๑๒. ความคุ้นเคย   เป็นญาติอย่างยิ่ง.
วิสฺสาสปรมา   ญาตี.
---------------
---------------
๑๓. คำสัตย์แล   เป็นวาจาไม่ตาย.
สจฺจํ  เว   อมตา  วาจา
๑๔. บรรพชิตผู้ไม่สำรวม ไม่ดี.
อสญฺญโต   ปพฺพชิโต  น  สาธุ.
---------------
---------------
๑๕. สัตบุรุษ ไม่มีในชุมนุมใด ชุมนุมนั้นไม่ชื่อว่าสภา.
เนสา  สภา   ยตฺถ  น  สนฺติ  สนฺโต.
๑๖. สัตบุรุษ ไม่ปราศรัยเพราะอยากได้กาม.
น  กามกามา   ลปยนฺติ  สนฺโต.
--------------- ---------------
๑๗. ผู้ฟังมาก ต้องพิจารณาเป็นสำคัญ.
ปฏิสงฺขานพลา   พหุสฺสุตา.
๑๘. มีบางคนในโลกท่ยับยั้งการกระทำด้วยความละอาย.
หิรินิเสโธ   ปุริโส  โกจิ  โลกสฺมิ   วิชฺชติ.
---------------
---------------
๑๙. คนจะประเสริฐ ก็เพราะการกระทำ
และความประพฤติ.
กมฺมุนา   โหติ  พฺราหฺมโณ.
๒๐. อ่อนไป ก็ถูกเขาหมิ่น
แข็งไป ก็มีภัยเวร.
ปริภูโต   มุทุ  โหติ  อติติกฺโข  จ   เวรวา.
---------------
---------------
๒๑. คนได้เกียรติ (ชื่อเสียง) เพราะความสัตย์.
สจฺเจน  กิตฺตึ   ปปฺโปติ.
๒๒. สมณะในศาสนานี้ ไม่เป็นข้าศึกในโลก.
สมณีธ  อรณา   โลเก.
---------------
---------------
๒๓. ผู้ขอย่อมไม่เป็นที่รักของผู้ถูกขอ.
ยาจโก   อปฺปิโย  โหติ.
๒๔. บุตรเป็นที่ตั้งของมนุษย์ทั้งหลาย.
ปุตฺตา   วตฺถุ  มนุสฺสานํ.
---------------
---------------
๒๕. บัณฑิตมีความไม่เพ่งโทษของผู้อื่นเป็นกำลัง.
นิชฺฌตฺติพลา   ปณฺฑิตา.
๒๖. คนมีปัญญาทราม ย่อมพร่าประโยชน์เสีย.
หาเปติ  อตฺถํ   ทุมฺเมโธ.
---------------
---------------
๒๗. ไม่ควรขอสิ่งที่รู้ว่าเป็นที่รักของเขา.
น  ตํ   ยาเจ  ยสฺส  ปิยํ  ชิคึเส.
๒๘. คนผู้มีสติ มีความเจริญทุกเมื่อ.
สติมโต  สทา   ภทฺทํ.
--------------- ---------------
๒๙. คนซื่อตรง ไม่พูดคลาดความจริง.
น  อุชุภูตา   วิตถํ  ภณนฺติ.
๓๐. ผู้มีปัญญาย่อมไม่ขอเลย.
น  เว   ยาจนฺติ  สปฺปญฺญา.
---------------
---------------
๓๑. คนมีสติ ย่อมได้รับความสุข.
สติมา   สุขเมธติ.
๓๒. สามี เป็นเครื่องปรารถนาของสตี.
ภตฺตา   ปญฺญาณมิตฺถิยา.
---------------
---------------
๓๓. ผู้ไหว้ ย่อมได้รับการไหว้ตอบ.
วนฺทโก ปฏิวนฺทนํ.
๓๔. ผู้ทำสักการะ   ย่อมได้รับการสักการะ.
สกฺกตฺวา   สกฺกโต  โหติ.
---------------
---------------
๓๕. ไม่ควรดูหมิ่นลาภของตน.
สลาภํ   นาติมญฺเญยฺย.
๓๖. คนมีสติ เป็นผู้ประเสริฐทุกวัน.
สติมโต  สุเว   เสยฺโย.
---------------
---------------
๓๗. คนอ่อนแอ   ก็ถูกเขาดูหมิ่น.
ปริภูโต  มุทุ   โหติ.
๓๘. มีญาติมาก ๆ ยังประโยชน์ให้สำเร็จ.
สาธุ  สมฺพหุลา   ญาตี.
---------------
---------------
๓๙. สตรีเป็นสูงสุดแห่งสิ่งของทั้งหลาย.
อิตฺถี   ภณฺฑานมุตฺตยํ.
๔๐. ได้สิ่งใด พึงพอใจในสิ่งนั้น.
ยํ  ลทฺธํ   เตน  ตุฏฺฐพฺพํ.
---------------
---------------
๔๑. บรรดาภริยาทั้งหลาย 
ภริยาผู้เชื่อฟังเป็นผู้ประเสริฐ.
สุสฺสูสา   เสฏฺฐา  ภริยานํ.
๔๒. ปราชญ์ มีกำลังบริหารให้ประโยชน์สำเร็จได้.
ธีโร  จ   พลวา  สาธุ  ยูถสฺส   ปริหารโก.
--------------- ---------------
๔๓. ความสันโดษด้วยปัจจัยตามมีตามได้ นำสุขมาให้.
ตุฏฺฐี  สุขา  ยา   อิตรีตเรน.
๔๔. คนมีปัญญาทราม ย่อมแนะนำในทางที่ไม่ควรแนะนำ.
อนยํ  นยติ   ทุมฺเมโธ.
---------------
---------------
๔๕. พูดอย่างใด   พึงทำอย่างนั้น.
ยถาวาที   ตถาการี.
๔๖. ผู้สงบระงับ   ย่อมอยู่เป็นสุข.
อุปสนฺโต  สุขํ   เสติ.
---------------
---------------
๔๗. มารดาบิดา   ท่านว่าเป็นพรหมของบุตร.
พฺรหมฺาติ   มาตาปิตโร.
๔๘. คนฉลาดย่อมละบาป.
กุสโล  จ   ชหาติ  ปาปกํ.
---------------
---------------
๔๙. พึงประพฤติให้พอเหมาะพอดี.
อนุมชฺฌํ   สมาจเร.
 
 

redarrow.gif (56 bytes)ลงนามในสมุดเซ็นเยี่ยม

redarrow.gif (56 bytes) ขอเชิญสาธุชนร่วมสมทบทุนสร้างอาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา   ติดต่อสอบถามได้ที่  6236325-6, 2222835 และ  9333355