Make your own free website on Tripod.com
ความเปลี่ยนแปลงของพระพุทธศาสนา
จากอดีตสู่ปัจจุบัน (ตอนที่ ๑)
     เป็นที่รู้ ๆ กันอยู่ว่าศาสนาเอกในโลกที่มีผู้คนนับถือมากที่สุดมีอยู่ ๓ ศาสนาด้วยกันคือ ศาสนาคริสต์ อิสลาม และศาสนาพุทธ ซึ่งมีผู้นับถือมากน้อยรองลงมาตามลำดับ ถึงแม้ว่า พระพุทธศาสนาของเราจะมีผู้นับถือรองลงมา จากศาสนาอื่น ๆ ก็ตามแต่ศาสนาพุทธก็ยังเป็นที่ยอมรับของคนโดย ทั่วไป   แม้แต่นักวิทยาศาสตร์เอกของโลก อย่างโรเบริต์ ไอน์สไตน์ เป็นต้น ยังยอมรับในพระพุทธศาสนาว่ามีคำสอนตรงกับหลักความจริงมากที่สุด และได้กล่าว ถึงพระธรรมเทศนาของพระพุทธเจ้าของเราว่าเป็นสิ่งที่ท้าทายต่อมุมมองของนักวิทยาศาสตร์หลาย ๆ ท่านด้วยกัน

   เพราะฉะนั้นพระพุทธศาสนาจึงไม่ ได้มีข้อย่อยไปจากศาสนาอื่นที่มีอยู่ในโลกซึ่งล้วนแล้วแต่ต้องการสอน ให้ทุกคนเป็นคนดี   แต่ที่จะกล่าวต่อไปนี้คือ “ความเปลี่ยนแปลงของพระพุทธศาสนาในยุคปัจจุบัน” ทุกวันนี้ อาจกล่าวได้ว่า ผู้คนเริ่มหนีห่างออกจากพระพุทธศาสนา ซึ่งแตกต่างจากคนในสมัยก่อน ที่มองอาณาจักรศาสนา เป็นอาณาจักรที่ยิ่งใหญ่ ผู้คนในสมัยก่อนจะมองวัดเป็นศูนย์รวมทางด้านจิตใจ และความคิด ไม่ว่าเรื่องใดก็แล้วแต่ ที่เกิดขึ้นในสังคม พระจะเป็นผู้นำทาง ด้านความคิดและจิตวิญญาณชี้แนะแนวทาง ในการดำเนินชีวิต ของผู้คนในสังคมนั้น ๆ ผู้คนในสมัยก่อนจึงมองพระว่าเป็นเหมือนประหนึ่ง ผู้นำทางสังคม ฉะนั้น ผู้คนในสมัยอดีตกับปัจจุบันจึงมองพระพุทธศาสนาต่างกัน และถึงแม้ว่าผู้คนในสมัยปัจจุบัน จะให้ความสำคัญ ต่อพระพุทธศาสนาไม่เหมือนกับผู้คนในสมัยก่อนก็ตาม พระพุทธศาสนาก็ยังคงความเป็นสิ่งที่สำคัญ ต่อพุทธศาสนิกชนผู้เลื่อมใสศรัทธาอยู่ไม่ว่าจะอดีตหรือปัจจุบัน ยังคงความเป็นศาสนา ที่มีผู้คนนับถืออยู่ทั่วโลก และเป็นที่พึ่งทางใจสำหรับทุกคนที่ยอมรับ ในพระพุทธศาสนา และคำสอนของสมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า ตราบใดที่พระพุทธศาสนา ยังตั้งมั่นอยู่ไม่ครบ ๕,๐๐๐ ปีตามพุทธพยากรณ์ ตราบนั้นพระพุทธศาสนา ก็จะยังคงมีผู้คนนับถือ และให้ความสำคัญอยู่เรื่อยไป บางทีอาจมีผู้กล่าวว่าพระพุทธศาสนาเสื่อม แต่ความจริงแล้ว พระพุทธศาสนาไม่ได้เสื่อมหายไปไหน ที่เสื่อมจริง ๆ คือจิตใจของผู้คน เพราะในยุคปัจจุบัน เป็นยุคที่โลกมีความเจริญก้าวหน้าทางด้านวัตถุมาก จนทำให้ผู้คนยึดติดกับวัตถุ มากกว่าการที่จะมาปรับสภาพทางจิตใจให้เจริญไปพร้อมกับโลก.

 
 
มหาแทน
นิสิตมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (ศูนย์วัดศรีสุดาราม)
คณะมนุษยศาสตร์ปีที่ ๔ เอก ภาษาไทย
 

<<ลับหน้าแรก